Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

SPIS TREŚCI:

 

INFORMACJA O FIRMIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFINICJE POJĘĆ

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

PŁATNOŚĆ, SPOSÓB DOSTAWY, ODBIÓR TOWARÓW

REKLAMACJE

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

DANE OSOBOWE

INFORMACJE KOŃCOWE

 

 

INFORMACJE O FIRMIE

 

§ 1

 

Sklep Internetowy działający pod adresem www.izolab.pl i prowadzony jest przez Wojciecha Firla, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firla Wojciech FIRBAU, ul. Osiedlowa 23, 43-523 Pruchna, NIP. 548-214-24- 96, REGON: 240842813 e-mail sklep@izolab.pl , tel.: 601 097 401

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFINICJE POJĘĆ

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczaniu przez Klienta Ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Klientem Sklepu Internetowego może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednakże w przypadku osoby fizycznej Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji Zamówienia obejmującego dostawę Produktów zagranicę, jednakże w tym wypadku Zamówienie powinno zostać złożone w drodze indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą, z pominięciem Sklepu Internetowego.

Jeżeli nie zostało wskazane inaczej, produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady jest Sprzedawca.

 

§ 3

DEFINICJE POJĘĆ

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia maja następujące znaczenie:

 

Sklep Internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.izolab.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;

Sprzedawca, Usługodawca, Administrator Danych – podmiot wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a także osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów; rodzaj Dostawy; rodzaj i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym;

Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na:

prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych);

udostępnianiu Klientom formularza Zamówienia;

usługa Newsletter;

Poprzez pojęcie usług świadczonych drogą elektroniczną należy również rozumieć inne usługi, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów wskazanych w pkt. a-c;

Rejestracja - utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma wiadomość mailową informującą o aktywacji Konta, nadaną automatycznie przez system Sprzedającego;

Przedmiot Umowy - zamówione przez Klienta Produkty wraz z usługą dostawy;

Produkt - towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym. Zdjęcia  produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia);

Koszyk - lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Kupującego;

Cena – cena jaką zobowiązany jest zapłacić Klient za wybrane Produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena jest wyrażona w walucie polski złoty (PLN) i jest ceną brutto zawierającą podatek od towarów i usług (podatek VAT). Cena w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztów przesyłki lub dostawy Produktu, które są odrębnie wskazane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym i o których Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca zapewnia, że cena wskazana w złożonym Zamówieniu, nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży, zawartej na podstawie Zamówienia;

Płatność - metoda dokonania przez Klienta zapłaty za Przedmiot Umowy;

Dostawa – powierzenie przez Sprzedającego produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim (np. firmom kurierskim) w celu dostarczenia ich Klientowi. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia produktów. Dostawa powierzana jest podmiotom, prowadzącym profesjonalną działalność w tym zakresie;

Odbiór Osobisty – osobisty odbiór produktów przeznaczonych dla Klienta, przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną, w siedzibie Sprzedawcy lub innym miejscu wskazanym w niniejszym Regulaminie;

Dowód Zakupu - rozumie się przez to fakturę, paragon, rachunek wstawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.

 

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 4

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

W ramach prowadzenia Sklepu Internetowego, Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest bezpłatne;

Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

usługa Konto Klienta;

usługa Interaktywny Formularz - Zamówienie;

usługa Newsletter.

 

Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w każdej chwili, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych opłat i bez wskazania przyczyn;

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać także dokonane poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu lub pisemnie na adres korespondencyjny Usługodawcy;

W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umowa ta wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy;

Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze naruszającym przepisy obowiązującego prawa;

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu Internetowego;

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 

§ 5

USŁUGA KONTO KLIENTA

 

Umowa o świadczenie usługi Konto Klienta polega na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym i zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji;

Dla dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym danych Klienta obejmujących: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło;

Klient, który dokonał Rejestracji uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta takich jak historia zamówień, możliwość sprawdzenia etapu realizacji zamówienia, edycja adresów wysyłki;

Umowa o świadczenie usługi Konto Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Klienta poprzez usunięcie konta.

 

§ 6

USŁUGA INTERAKTYWNY FORMULARZ

 

Umowa o świadczenie usługi Interaktywny Formularz - Zamówienie, polega na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym. Umowa zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia korzystania z tej usługi (dodanie produktu do Koszyka);

Umowa o świadczenie usługi Interaktywny Formularz – Zamówienie zostaje zawarta na czas określony, obejmujący okres składania Zamówienia i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

§ 7

USŁUGA NEWSLETTER

 

Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta w chwili podania przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego, w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej Klienta oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w chwili, w której Klient zaznaczy stosowne pole tzw. „check box” w momencie Rejestracji, obejmujące wyrażenie zgody na usługę Newsletter;

Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie.

 

 

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

§ 8

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:

 

złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji w systemie Sklepu Internetowego;

złożenie Zamówienia bez Rejestracji;

złożenie Zamówienia z jednoczesnym przeprowadzeniem procesu Rejestracji.

 

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanową oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nawet jeżeli informacja ta zawiera jednostkową Cenę Produktu;

Poprzez złożenie Zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży;

W trakcie składania Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania danych odpowiadających prawdzie;

W trakcie składania Zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Regulamin jest integralną częścią zawartej umowy sprzedaży;

Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub w inny z równoważnym sformułowaniem;

Po otrzymaniu przez system Sklepu Internetowego Zamówienia, każdorazowo wysyłana jest do Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca złożenie Zamówienia;

Automatyczna wiadomość potwierdzająca złożenie Zamówienia wysłana przez system Sklepu Internetowego, stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy. Umowa zawarta jest z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej złożenie Zamówienia;

Zamówienie złożone przez Klienta, lecz niepotwierdzone przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin, jest równoznaczne z niedojściem umowy do skutku;

Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową, zatytułowaną „Zmiana statusu zamówienia nr …”, w której treści zamieszczona jest informacją brzmiąca „przyjęte do realizacji” lub inna o równoważnym znaczeniu;

Klient może anulować złożone Zamówienie lub je zmodyfikować. W celu anulowania lub modyfikacji złożonego Zamówienia Klient powinien:

skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, lub;

skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową, lub;

skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą Panelu Klienta, w przypadku Klientów zarejestrowanych;

 

- jednakże nie później, niż do czasu otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej, o której mowa w ust. 10. Oświadczenie Klienta dotyczące anulowania Zamówienia lub jego modyfikacji złożone po otrzymaniu przez niego wiadomości, o której mowa w ust. 10 jest bezskuteczne, co nie wyłącza innych uprawnień Klienta przysługujących mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności uprawnień przysługujących Konsumentom;

 

Zamówienia są obsługiwane przez Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego, w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach  8-16

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu Internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

 

§ 9

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI

 

Złożenie zamówienia po wcześniejszej Rejestracji jest dostępne dla zarejestrowanych Klientów Sklepu Internetowego i polega na dodaniu odpowiednich Produktów do Koszyka;

W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta Produkty zostały już umieszczone w Koszyku, Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy oraz Płatności, a następnie klika przycisk „Zamawiam”;

Po kliknięciu przycisku „Zamawiam”, ukażą się dane do wysyłki wprowadzone podczas Rejestracji. Klient ma możliwość zmiany danych oraz zamieszczenia uwag do Zamówienia. Po potwierdzeniu danych Klient przechodzi do podsumowania Zamówienia, na którym ukazuje się lista Zamówionych Produktów, ich wartość, forma Dostawy oraz forma Płatności, adres do faktury, dodatkowe informacje zamieszczone przez Klienta oraz termin wysyłki. W przypadku poprawności tych danych Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;

 

§ 10

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA BEZ REJESTRACJI

 

Złożenie zamówienia bez Rejestracji następuje poprzez wybór Produktu za pomocą ikony „Dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „Przejdź do koszyka” i dokonać zakupu;

W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta Produkty zostały już umieszczone w Koszyku, Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy oraz Płatności, a następnie klika przycisk „Zamawiam”;

Po kliknięciu przycisku „Zamawiam” Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do faktury oraz danych do wysyłki. Po uzupełnieniu i potwierdzeniu tych danych Klient przechodzi do podsumowania Zamówienia, na którym ukazuje się lista Zamówionych produktów, ich wartość, forma Dostawy oraz forma Płatności, adres do faktury, dodatkowe informacje zamieszczone przez Klienta oraz termin wysyłki. W przypadku poprawności tych danych Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

§ 11

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA Z JEDNOCZESNĄ REJESTRACJĄ

 

Złożenie Zamówienie z jednoczesną Rejestracją polega na dodaniu odpowiednich Produktów do Koszyka;

W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta Produkty zostały już umieszczone w Koszyku, Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy oraz Płatności, a następnie klika przycisk „Zamawiam”;

Po kliknięciu przycisku „Zamawiam” Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do faktury, danych do wysyłki oraz hasła do konta. Po uzupełnieniu i potwierdzeniu tych danych Klient przechodzi do podsumowania Zamówienia, na którym ukazuje się lista Zamówionych produktów, ich wartość, forma Dostawy oraz forma Płatności, adres do faktury, dodatkowe informacje zamieszczone przez Klienta oraz termin wysyłki. W przypadku poprawności tych danych Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

PŁATNOŚĆ, SPOSÓB DOSTAWY, ODBIÓR PRODUKTÓW

 

§ 12

PŁATNOŚĆ

 

Z tytułu zawartej umowy sprzedaży Klient jest zobowiązany do zapłaty wskazanej Ceny oraz kosztów Dostawy zamówionych Produktów. W przypadku korzystania przez Klienta z możliwości osobistego odbioru Produktów Klient nie ponosi kosztów Dostawy Produktu;

Cena jest wyrażona w walucie polski złoty (PLN) i jest ceną brutto zawierającą podatek od towarów i usług (podatek VAT). Cena w Sklepie Internetowym nie obejmuje kosztów przesyłki lub dostawy Produktu, które są odrębnie wskazane w trakcie składania Zamówienia w Sklepie Internetowym i o których Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca zapewnia, że cena wskazana w złożonym Zamówieniu, nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży, zawartej na podstawie Zamówienia;

Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

 

gotówkowej – płatność za pobraniem lub płatność przy odbiorze osobistym;

bezgotówkowej – przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy prowadzony przez Bank PKO BP o nr konta :

22 1020 1390 0000 6602 0222 3295

bezgotówkowej - płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 781-173-38-52, REGON: 634509164, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł, oznaczonego w sklepie internetowym jako „Przelewy24.pl”;

 

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia;

Zamówienie, którego forma płatność została wybrana jako bezgotówkowa, nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Sprzedawcę płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Sprzedawca dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania Zamówienia do odbioru lub wysyłki;

Brak płatności za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, którego forma płatność została wybrana jako bezgotówkowa, poczytywać będzie za anulowanie Zamówienia przez Klienta.

 

§ 13

DOSTAWA

 

Zamówienie złożone  przez Klienta jest kompletowane przez Sprzedawcę w ciągu czasu wysyłki określonego przy Produkcie, licząc od dnia zawarcia umowy. Na czas wysyłki składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.  Czas wysyłki podany przy produktach oznaczonych jako „dostępne na zamówienie” jest orientacyjny i może ulec zmianie. W takim przypadku Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie i w razie zbyt długiego  czasu oczekiwania może anulować zamówienie nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów;

Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do 30. dni roboczych, liczonych od chwili zawarcia umowy;

Czas Dostawy Produktu jest zależny od wybranego przez Klienta sposobu jego dostarczenia oraz dostępności danego Produktu w Sklepie Internetowym, jednakże w przypadku dostępności Produktu w Sklepie Internetowym, czas dostawy Produktu nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych, liczonych od chwili zawarcia umowy;

Sprzedawca powierza dostarczenie Produktów podmiotom trzecim, prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą. Klient ma prawo wyboru podmiotu wykonującego Dostawę poprzez wskazanie w Zamówieniu jednego z podmiotów z którymi współpracuje Sprzedawca.

 

§ 14

ODBIÓR OSOBISTY

 

Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór Produktów w siedzibie Sprzedawcy;

Odbiór Produktów może zostać dokonany osobiście przez Klienta, po podaniu przez niego numeru Zamówienia podlegającego odbiorowi lub przez osobę przez niego wyznaczoną dysponującą potwierdzeniem Zamówienia;

Sprzedawca jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. Sprzedawca może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów;

Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie Zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za Zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata, w terminie do 30 dni. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu Zamówienia.

 

§ 15

ODBIÓR PRODUKTÓW

 

Klient powinien sprawdzić stan przesyłki po jej dostarczeniu w miejsce wskazane w Zamówieniu, przed jej odbiorem od przewoźnika;

W przypadku, gdy przed wydaniem przesyłki Klient stwierdzi jej uszkodzenie lub ubytek, sporządzony zostaje przez przewoźnika protokół stwierdzający stan przesyłki oraz okoliczności powstania i ujawnienia szkody. Klient ma prawo żądania sporządzenia protokołu, o którym mowa w niniejszym ustępie;

W przypadku ujawnienia przez Klienta uszkodzenia lub ubytku przesyłki po jej wydaniu przez przewoźnika, Klient ma prawo, w terminie 7 dni zażądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki;

W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z odbiorem przesyłki, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 

REKLAMACJE

 

§ 16

 

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. Na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne;

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady;

Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę Produktu;

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie także do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad;

Okres rękojmi wynosi 2 lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego;

W wypadku gdy Sprzedawca na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może on jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego;

Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie Dowodu Zakupu przedstawionego przez Klienta;

W reklamacji Klient powinien wskazać: opis stwierdzonej wady, żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji na podstawie danych podanych przez Klienta nie będzie możliwe;

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione;

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji;

W celu ułatwienia procedury reklamacji Produktu Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego  udostępnianego przez Sprzedawcę;

Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl.

W przypadku Produktów objętych także gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy sklep@izolab.pl ,  bądź listownie na adres Sklepu Internetowego;

W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji Klient powinien podać takie informacje jak: adres e-mail, rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości, a także dane kontaktowe;

Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

§ 17

 

Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta, a w przypadku umowy, która:

 

obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia;

 

W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy;

W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 5, 6, 7 oraz 8 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta;

Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił;

Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Sprzedawcy oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta;

W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym Zamówieniem:

 

Sprzedawca zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów Dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym Zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego Dostawy);

nie podlegają zwrotowi te koszty Dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił;

 

Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Internetowego ponosi Konsument;

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w zawartych umowach:

 

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, którzy korzystają z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i dokonają zwrotu Produktu, Sprzedawcy przysługuje prawo do potrącenia 15 % ceny brutto zakupionego Produktu oraz dokonania w tym zakresie korekty uprzednio wystawionej faktury. Koszty zwrotu Produktu ponosi w tym wypadku w całości Klient i nie ma on prawa obciążać nimi Sprzedawcy;

W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, a tym samym zwrot towarów nie przysługuje, gdy zamówione Produkty:

 

wymagają przechowania w określonych przez producenta warunkach;

tracą swoje właściwości w przypadku otworzenia opakowania;

zostały zamówione przez Sprzedawcę według specyfikacji dostarczonej przez Klienta, co obejmuje zarówno Produkty o cechach indywidualnych wyprodukowane na zamówienie Klienta, jak też Produkty o nietypowych cechach określonych przez Klienta.

 

 

DANE OSOBOWE

 

§ 18

 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca;

Wypełnienie danych w formularzu Zamówienia lub wypełnienie danych w celu dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest jego zgoda;

Podanie przez Klienta danych osobowych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania Zamówienia oraz wystawienia faktury;

Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przez Sprzedawcę na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;

Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Klienta, a po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego;

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Zamówienia dokonanego w Sklepie Internetowym (w celu realizacji Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w celach rachunkowych i w celu zbadania satysfakcji z dokonanego zakupu) oraz w celach marketingowych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą). W przypadku zamówienia Newslettera dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania, co wiązać się będzie z możliwością otrzymywania przez Klienta informacji handlowych oraz ofert pochodzących od Sprzedawcy;

Dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24.pl” zostaną udostępnione podmiotowi pośredniczącemu w dokonywaniu płatności tj. DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 781-173-38-52, REGON: 634509164, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł;

W przypadku dostarczania zamówionego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, firmie tej zostaną udostępnione dane osobowe odbiorcy przesyłki niezbędne do realizacji Dostawy Produktu, w tym informacje służące komunikacji z odbiorcą (numer telefonu oraz adres e-mail);

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, a także ma prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

Sprzedawca jako Administrator Danych Osobowych dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie wykorzystywane przez Sprzedawcę środki ochrony informacji odpowiadają standardom ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych i innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa;

Sprzedawca w pisemnych umowach powierzył przetwarzanie danych osobowych: 

firmom kurierskim w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub dostawy, numeru telefonu. Dane osobowe Klienta w tym zakresie są przekazywane firmie kurierskiej w momencie zlecenia jej dostarczenia zamówionych Produktów.

w zakresie …;

. w zakresie …

 

 

 

 

INFORMACJE KOŃCOWE

 

§ 19

 

Urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu Internetowego powinno spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej, lub Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej, lub Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej;

aktywne wtyczki - JAVA, FLASH;

rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit;

posiadanie przez Klienta konta e-mail.

 

Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień;

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

 

poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy;

poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką Produktu specyfikacji Zamówienia oraz Dowodu Zakupu;

treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie;

 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r., zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy;

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta oraz innych właściwych ustaw;

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06. 2018 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl